.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla świń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Dozowniki witamin i leków
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
.: Płyta obornikowa
.: Jaka wielkość płyty i zbiornika na gnojowicę
     
Płyta obornikowa - Miejsce na gnojownię


W gospodarstwach, w których zwierzęta utrzymywane są w systemie ściółkowym, konieczna jest odpowiednio zaprojektowana płyta do składowania obornika oraz zbiornik na gnojówkę.

      Usytuowanie płyty obornikowej na działce

     
płyta obornikowa
Gnojownię należy zlokalizować w obrębie zagrody. Zaleca się zaprojektowanie płyty obornikowej w bliskiej odległości od budynku inwentarskiego, aby ułatwić usuwanie z niego obornika i formowanie pryzmy za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. ładowarki czołowej, ładowarki chwytakowej lub zgarniacza obornika). Kształt i rozmiary płyty obornikowej należy dostosować do wymiarów sprzętu, tak by ograniczyć lub całkowicie wyeliminować pracę ręczną. Wybierając miejsce składowania obornika i gnojówki, należy uwzględnić także sposób ich późniejszego usuwania. Trzeba wytyczyć możliwie prostą i jak najkrótszą trasę przemieszczania obornika z budynku inwentarskiego na płytę i z płyty na pole. Drogę dojazdową do płyty obornikowej i zbiornika najlepiej poprowadzić wokół gnojowni. Nie warto jednak budować gnojowni w okolicach skrzyżowań dróg wewnętrznych w gospodarstwie. Dobrze jest, zapewnić swobodny dostęp do magazynu różnym środkom transportu, takim jak ładowarka czy ciągnik z przyczepą, uwzględnić ewentualny spadek terenu i ulokować płytę na równi z terenem lub tylko nieco powyżej (by próg najazdowy nie był za wysoki). Do płyty obornikowej, usytuowanej w zagłębieniu terenu, będzie napływała woda deszczowa, zapełniając tym samym zbiornik na gnojówkę.

     Należy także pamiętać o zapewnieniu odpływu wody deszczowej lub roztopowej, która przesączając się przez pryzmę obornikową, tworzy tzw. wody gnojowe. Muszą one spływać do zbiornika, inaczej będą rozlewać się wokół płyty. Dobrze, jeśli miejsce magazynowania obornika będzie osłonięte od wiatru i promieni słonecznych, które wysuszają nawóz (staje się zbyt suchy, co utrudnia proces fermentacji). Należy także pamiętać, iż płyt obornikowych nie wolno lokalizować pod liniami wysokiego napięcia. W Polsce przeważają wiatry południowo--zachodnle. Dlatego, aby zmniejszyć uciążliwość spowodowaną odorem, jaki wydziela nawóz, płyta obornikowa i zbiornik z gnojówką powinny znajdować się w północnej lub północno--wschodniej części gospodarstwa.

     Odległość od innych obiektów w zagrodzie

     Miejsce składowania nawozu naturalnego określa się indywidualnie dla każdego gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem położenia istniejących budynków. Usytuowanie gnojowni określają szczegółowe przepisy mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom wód gruntowych i powierzchniowych, zgodnie z nimi miejsca gromadzenia nawozów naturalnych muszą być oddalone o co najmniej 15 m od studni w zagrodzie. Brane są także pod uwagę ryzyko zatrucia paszy lub ziarna, składowanych w innych magazynach oraz odległość od najbliższych sąsiednich budynków.

(c) www.tuczniki.pl 2007