.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla świń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Dozowniki witamin i leków
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
     
Tatuownice i kolczykownice przy znakowaniu trzody chlewnej     Zasady oraz obowiązek znakowania identyfikacji świń wynika z art.7 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.99.66.752 ze zmianami). Szczegółowym aktem wykonawczym wprowadzającym szczegółowe zasady określone w powyższej ustawie jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz.U.03.112.1063).
     Zgodnie z legislacją trzoda chlewna może być wprowadzona na rynek jeżeli jest oznakowana , wpisana do księgi rejestracji oraz posiada świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii.
     Tatuowanie - znakowanie świń
     Rolnik - producent trzody chlewnej jest zobowiązany do oznakowania zwierzęcia i zgłoszenia tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa, nie później jednak niż 21 dni od urodzenia.
     Oznakowanie świń polega na zakładaniu świniom kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada, w przypadku świń innych niż hodowlane, kierowanych bezpośrednio do uboju dopuszcza się wytatuowanie tatuownicą numeru identyfikacyjnego stada. Numerem identyfikacyjnym tatuowanym w przypadku trzody chlewnej jest numer siedziby stada miejsca urodzenia. Numer identyfikacyjny stada nadawany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Numer nadawany jest przez Agencje.

     Metody znakowania:

kolczykownica z igła      1. Kolczykowanie (zobacz: kolczyki dla świń)- założenie świni kolczyka usznego - Kolczyk zakłada się kolczykownicą w lewym uchu zwierzęcia, kolczyk zawiera numer siedziby stada miejsca urodzenia. Kolczyki wydaje Agencja na wniosek rolnika. Wniosek o wydanie kolczyków jest urzędowym formularzem udostępnianym przez Agencję. W przypadku uszkodzenia kolczyka rolnik musi wystąpić do Agencji o wydanie duplikatu kolczyka. Formularze niniejszych wniosków również będą udostępniane w Agencji.
Kolczykownice w sklepie internetowym hodowlany.pl


Tatuownice uderzeniowe      2. Tatuowanie - naniesienie tatuownicą w uszach lub na grzbiecie tatuażu - 12 cyfr o wysokości od 15 mm do 20 mm wytatuowanych w sposób czytelny i trwały. W przypadku tatuażu w uszach obowiązuje zasada, że w prawej małżowinie usznej tatuuje się 6 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego, w lewej małżowinie usznej tatuuje się 6 pozostałych cyfr. Nadzór nad oznakowaniem i rejestracją zwierząt sprawują organy Inspekcji Weterynaryjnej. Dodatkowe przepisy obowiązują w przypadku trzody sprowadzanej z zagranicy.
Tatuownice w sklepie internetowym hodowlany.pl

(c) www.tuczniki.pl 2007